Ärendelista, Cramérsällskapets årsmöte, 21 mars 2013

1. Årsmötets stadgeenliga utlysning

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3. Val av medlem att jämte ordföranden justera dagens protokoll

4. Fastställande av dagordning

5. Verksamhets- och räkenskapsberättelse

6. Revisionsberättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Val av styrelse (ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter)

9. Förslag till representant i Svenska statistikfrämjandets styrelse som också är medlem eller adjungerad medlem i föreningens styrelse

10. Val av två revisorer samt revisorssuppleant

11. Val av valberedning om tre personer

12. Fastställande av årsavgift för 2013

13. Fastställande av budget för 2013

14. Förslag till stadgeändringar (Förslag med ändringar i fet stil)

15. Behandling av väckta motioner

16. Övriga frågor

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Free WordPress Themes | Thanks to WordPress news theme, WordPress magazine theme and Premium WordPress Themes